Breedtezorg

Passend onderwijs

Met de komst van passend onderwijs (1 augustus 2014) is de wettelijke regeling van de leerlinggebonden financiering (rugzakje) veranderd. De begeleiding van de leerlingen die een specifieke ondersteuningsbe-hoefte hebben, blijft bestaan binnen ’t Rijks. Er wordt binnen het protocol ‘specifieke ondersteuningsbehoefte’ gekeken op welke wijze de leerling het best begeleid kan worden om met succes een diploma te halen. De school beschikt over een coördinator die deze extra zorg coördineert. De leerling krijgt, naast de begeleiding van de mentor, een  persoonlijk begeleider toegewezen. Deze begeleidt de leerling de gehele schoolperiode. Daarnaast is een expert op het gebied van diverse ondersteuningsbehoeften beschikbaar als vraagbaak voor de persoonlijk begeleiders. Regelmatig vinden er gesprekken plaats tussen de ouders en begeleiders om de voortgang te bewaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorg-coördinator, mevr. S. Vromans.

 

Intern zorgteam

De school beschikt over een intern zorgteam (IZT), bestaande uit diverse interne begeleidingsprofes-sionals. Mochten de mentor en de conrector de oplossing voor een probleem niet weten, dan melden zij een leerling aan bij het IZT. In het overleg wordt bepaald welke vorm van begeleiding of zorg nodig is voor deze leerling. 

 

Zorgadviesteam

De school beschikt over een zorgadviesteam (ZAT), bestaande uit diverse externe zorgprofessionals waaronder het Centrum Jeugd en Gezin, de GGD en de leerplichtambtenaar. In het overleg van het ZAT worden leerlingen op verzoek van het interne zorgteam, conrectoren of externe zorgprofessionals ingebracht, met de zorgcoördinator als schakel. Over de leerlingen die daar besproken worden, maken wij ons ernstig zorgen, waarbij een advies van de externe partners noodzakelijk is voor de school om verdere hulp op te zetten, binnen of buiten de school.