Overgangsnormen

Onderstaande informatie geldt voor schooljaar 2017-2018
 
Over de bevordering beslist de lerarenvergadering. Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen hebben het recht om het jaar daarop plaats te nemen in het volgende leerjaar van het betreffende schooltype. Een leerling die niet voldoet aan de normen kan het leerjaar doubleren (als dat volgens de schoolloopbaan van de leerling nog kan), voorwaardelijk worden bevorderd, óf door de school gericht worden bevorderd naar een ander schooltype. 
 
Een leerling mag maximaal twee jaar onderwijs in eenzelfde leerjaar van een schooltype volgen. En een leerling mag maximaal drie jaar het onderwijs in twee opeenvolgende leerjaren van een schooltype volgen. Wanneer een leerling de gestelde verblijfsduur overschrijdt, moet hij dit schooltype dus verlaten.
 
De docentenvergadering kan om moverende redenen en in het belang van de leerling, afwijken van de overgangsnormen.
 
Overgangsnormen brugklas
In de havo-mavo klassen en de havo-vwo klassen komen er 2 rapportcijfers. In de havo-mavo klassen komt er een havo- en een mavorapport. In de havo-vwo klassen een havo- en een vwo rapport. De bevordering vindt op basis van deze rapporten plaats. In de m+ klassen, de tto-klassen en de wetenschapsklas, waar op één niveau wordt gewerkt, komt er één rapport.
 
Algemene  opmerkingen:
 • Uitgangspunt zijn de op één decimaal afgeronde cijfers.
 • De cijfers 4,5 t/m 5,4 tellen als één tekortpunt.
 • De cijfers 3,5 t/m 4,4 tellen als twee tekortpunten.
 • De cijfers 2,5 t/m 3,4 tellen als drie tekortpunten.
 • Onder de kernvakken worden verstaan de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • De overige vakken die meetellen voor de overgang zijn: Frans, geschiedenis, aardrijkskunde  en biologie.
 • De docentenvergadering bespreekt alle leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnorm.
 • We gaan in eerste instantie uit van het rapport van het hoogste niveau. Mocht dat niet voldoen aan de eisen, dan kijkt de vergadering naar het rapport van het lagere niveau.
 • De weging van de rapporten voor de overgang is als volgt: 1-2-2.
 
Overgangsnorm vanuit de HV-brugklas
De leerling is bevorderd naar (het hogere niveau) vwo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
 • Op vwo-niveau zijn minimaal 44,0 punten behaald.
 • Voor de kernvakken is minimaal het cijfer 6,0 behaald.
 • Er zijn geen tekortpunten. 
De leerling is bevorderd naar (het lagere niveau) havo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
 • Op havoniveau zijn minimaal 41,0 punten behaald, waarbij twee tekortpunten zijn toegestaan.
 • Van de twee tekortpunten is maximaal één tekortpunt in een kernvak behaald.
 
Overgangsnorm vanuit de MH-brugklas
De leerling is bevorderd naar het (hogere niveau) havo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
 • Op havoniveau zijn minimaal 44,0 punten behaald.
 • Voor de kernvakken is minimaal het cijfer 6,0 behaald. 
 • Er zijn geen tekortpunten. 
De leerling is bevorderd naar (het lagere niveau) mavo 2 als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
 • Op mavoniveau zijn minimaal 41,0 punten behaald, waarbij twee tekortpunten zijn toegestaan.
 
Overgangsnorm vanuit de M+ brugklas 
De leerling is bevorderd naar mavo 2 als hij/ zij voldoet aan de volgende eisen:
 • Maximaal 2 tekortpunten
 • Één tekortpunt dient gecompenseerd te worden
 
Overgangsnorm vanuit de brugklas tto en wetenschapsklas
De leerling is bevorderd naar klas 2 in dezelfde stroming (van wk1 naar wk2 en van tto1 naar tto2) als hij/zij voldoet aan de volgende eisen:
 • Maximaal 2 tekortpunten, waarvan maximaal 1 in de kernvakken Ne, En, wi
 • Één tekortpunt dient gecompenseerd te worden
 
Voor zowel mavo+ als wetenschapsklas en tto geldt:
De vakken lichamelijke opvoeding (LO), de sportklasmodules, techniek, muziek en tekenen worden beoordeeld met een waardering: onvoldoende, voldoende of goed. Voor ieder van deze vakken geldt, dat wanneer het wordt afgesloten met een onvoldoende, deze onvoldoende telt als één extra tekortpunt in bovenstaande regeling.
 
Overgangsnormen mavo 2
Alle vakken die een leerling volgt tellen mee in de overgangsregeling.
Een leerling is bevorderd wanneer:
 • Alle cijfers 6 of hoger zijn.
Of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Er zijn maximaal 3 onvoldoende cijfers.
 • Er zijn maximaal 4 tekortpunten toegestaan.
 • Eén tekortpunt hoeft niet te worden gecompenseerd. De overige tekortpunten dienen wél gecompenseerd te worden.
 • Géén van de onvoldoendes is lager dan het cijfer 3.
 
De vakken lichamelijke opvoeding (LO), de sportklasmodules, techniek, muziek en tekenen worden beoordeeld met een waardering: onvoldoende, voldoende of goed. Voor ieder van deze vakken geldt, dat wanneer het wordt afgesloten met een onvoldoende, deze onvoldoende telt als één extra tekortpunt in bovenstaande regeling.
 
Overgangsnormen mavo 3
Een leerling is bevorderd wanneer:
 • Alle cijfers 6 of hoger zijn.
 
Of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Er zijn maximaal 3 onvoldoende cijfers.
 • Er zijn maximaal 4 tekortpunten toegestaan*.
 • Eén tekortpunt hoeft niet te worden gecompenseerd. De overige tekortpunten dienen wél gecompenseerd te worden.
 • Géén van de onvoldoendes is lager dan het cijfer 3.
 • Maximaal eenmaal het cijfer 5 toegestaan in gekozen pakket
 • De vakken LO en kunstvakken 1 (KV1) moeten voldoende zijn
 • De loopbaanstage is in mavo 3 voldoende afgerond
 
* Voor een vakkenpakket met 11 vakken geldt dat het aantal tekortpunten maximaal vijf mag zijn. 
 
Overgangsnormen havo 2 en 3 en vwo 2 en 3
Alle vakken die een leerling volgt tellen mee in de overgangsregeling.
Een leerling is bevorderd wanneer:
 • Alle cijfers 6 of hoger zijn.
 
Of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Er zijn maximaal 3 onvoldoende cijfers toegestaan.
 • Er zijn maximaal 4 tekortpunten toegestaan.
 • Eén tekortpunt hoeft niet te worden gecompenseerd. De overige tekortpunten dienen wél gecompenseerd te worden.
 • Géén van de onvoldoendes is lager dan het cijfer 3.
 • Maximaal eenmaal het cijfer 5 in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • De loopbaanstage is in havo 3 of vwo 3 voldoende afgerond.

 

De vakken LO, de sportklasmodules, techniek, muziek en tekenen worden beoordeeld met een waardering: onvoldoende, voldoende of goed. Voor ieder van deze vakken geldt, dat wanneer het wordt afgesloten met een onvoldoende, deze onvoldoende telt als één extra tekortpunt in bovenstaande regeling. 

 
Overgangsnormen havo 4 en vwo 4 en 5
Een leerling is bevorderd wanneer:
 • Alle cijfers 6 of hoger zijn.
 
Of als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Er zijn maximaal 2 onvoldoende cijfers toegestaan.
 • Er zijn maximaal 3 tekortpunten toegestaan.
 • Maximaal eenmaal het cijfer 5 in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Alle tekortpunten dienen te worden gecompenseerd.
 • Het vak lichamelijke opvoeding moet voldoende zijn afgesloten.
 • De vakken maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming (CKV) en algemene natuurwetenschappen (ANW) mogen niet worden afgesloten met een cijfer lager dan een 4.