Toelating

Aanmelding en toelating 
Leerlingen met een schooladvies van tenminste "vmbo-theoretische leerweg" worden toegelaten. Tot de tweetalige brugklas havo worden leerlingen toegelaten met minimaal mavo/havo advies. Tot de tweetalige bugklas vwo en de wetenschapsklas worden leerlingen toegelaten met een schooladvies vanaf havo/vwo. In een toelatingsgesprek wordt nagegaan of de motivatie voldoende is. Dat geldt ook voor de aanvullende studierichtingen (sport, technasium, cultuur etc.).
 
Bij een aanmelding voor de brugklas is de aanmeldingscommissie betrokken en vindt een dossieranalyse plaats. Indien het door de commissie nodig wordt geacht vindt er een intakegesprek plaats met de ouders en leerling, waarin duidelijk moet worden dat de school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling. De commissie neemt het besluit over aanname en plaatsing.    
 
Passend onderwijs
Met de komst van passend onderwijs (1 augustus 2014) is de wettelijke regeling van de leerlinggebonden financiering (rugzakje) veranderd. De begeleiding van de leerlingen die een specifieke onderwijsondersteuningsbehoefte hebben, blijft bestaan binnen ’t Rijks. Over concrete mogelijkheden kunnen ouders informatie inwinnen bij de conrector van de brugklas of de zorgcoördinator.  
 
Meer over toelating tot het voortgezet onderwijs en alle informatie over de overstap daarnaar toe vindt u op de website van 8 naar 1.